Mihin verkkoterapia perustuu?

Verkkoterapia on strukturoitu terapeuttinen hoito-ohjelma, joka pohjautuu tutkittuun ja päihdeongelmien hoidossa tehokkaaksi todettuun kognitiiviseen viitekehykseen.

Kognitiivisen viitekehyksen mukaan ajatukset, tunteet, kehon tuntemukset ja käyttäytyminen ovat yhteydessä ja vaikuttavat toisiinsa. Toisin sanoen esimerkiksi se, miten tulkitsemme jonkin tilanteen ja millaisia ajatuksia meille siitä herää, vaikuttaa siihen, mitä tunnemme, millaisia kehollisia tuntemuksia meille tulee ja miten käyttäydymme ja toimimme. Tämä puolestaan vaikuttaa edelleen ajatteluumme.

Uusien taitojen harjoittelua

Ajatuksia muokkaamalla voidaan vaikuttaa tunteisiin ja käyttäytymiseen. Vastaavasti muuttamalla käyttäytymistä voidaan vaikuttaa tunteisiin ja ajatuksiin. Alkoholinkäyttö nähdään haitallisena tapana, josta voi oppia pois oman tilanteen tiedostamisen ja uusien taitojen harjoittelemisen myötä.

Verkkoterapiassa alkoholinkäyttöön liittyviä tekijöitä tarkastellaan laajana kokonaisuutena ammattilaisen tuella. Hyödyllistä on pohtia erityisesti sitä, mitkä asiat pitävät yllä alkoholinkäyttöä. Lisäksi tarkastellaan tilanteita ja ajatuksia, jotka synnyttävät mielihaluja ja yllyttävät juomiseen.

Kohti muutosta ja toipumista

Muutoksen onnistumiseksi on tärkeää tulla tietoiseksi omaan alkoholinkäyttöön liittyvistä haitallisista ajatusmalleista. Ne ovat erilaisia haitallisia ajatuksia ja uskomuksia, jotka voivat vaikuttaa meihin huomaamattamme ja joiden seurauksena syntyy päätös juomisesta.

Verkkoterapia antaa mahdollisuuden haastaa ja muokata ajatuksia. Harjoitusten avulla oppii löytämään vaihtoehtoisia ajattelutapoja, jolloin myös tunteet ja käyttäytyminen muuttuvat. Vastaavasti saa keinoja käyttäytymisen muuttamiseen, mikä puolestaan vaikuttaa ajatuksiin ja tunteisiin.

Verkkoterapiassa keskeisiä ovat tietoisuuden ja itseymmärryksen lisääminen, uusien joustavampien ajattelu- ja käyttäytymismallien oppiminen sekä taitojen harjoittelu ja vakiinnuttaminen.

Työskentelyä ohjaa muutosvaihemalli

Verkkoterapian parissa työskentelyä ohjaa transteoreettinen muutosvaihemalli, joka huomioi muutoksen tekemiseen liittyvät yleiset vaiheet. Muutoksen eri vaiheissa tarvitaan erilaista tukea.

Muutos alkaa itsehavainnoinnilla ja oman tilanteen tunnistamisella. Muutosmotivaation vahvistamisen jälkeen edetään muutostavoitteen asettamiseen. Seuraavaksi lähdetään toteuttamaan muutosta ja vahvistamaan sitä ylläpitäviä taitoja.

Aloita varaamalla aika

Aloita verkkoterapia varaamalla 45 minuutin vastaanottoaika päihdehoitajalle. Voit valita vastaanoton joko etävastaanottona tai tulla toimipisteeseemme.

Ensimmäinen vastaanottokäynti on osa hoitokokonaisuutta ja sisältyy verkkoterapian hintaan. Voit aloittaa verkkoterapian myös soittamalla asiakaspalveluumme.

Varaa aika verkosta

Katso myös

Asiakkaiden kokemuksia verkkoterapiasta Hinnasto